Bewahrung (Schichtung), Blechkiste (Fundstück), Acryl, Papier, Wachs

 35x 21x 20 cm

Wachsblockkonservierung (Schichtung), Papier, Acryl, Wachs, 31x 23x 10 cm

Bewahrt (Schichtung), Papier, Acryl, Wachs, Blechkiste (Fundstück)

20x 32x 50 cm

Erhalten (Schichtung), Papier, Acryl, Wachs, Blechkiste (Fundstück)

20x 32x 50 cm

Elementares (Schichtung), Papier, Acryl, Wachs, Folie 9x 23x 31 cm

Festgehalten (Schichtung), Papier, Acryl, Wachs, Pappe, 18x 12,5x 24 cm